Home2003 Yulong Xueshan and Haba Xueshan by Nakamura